Development of meteor astronomy at the Odessa University during the period of Ukraine's independence

Keywords: Odessa Astronomical Observatory, meteor patrol, television telescopic method, Kryzhanovka, Snake Island

Abstract

The article using the methods of bibliographic and source study analysis and systems approach highlights the state and main trends in the development of meteor astronomy in Odessa during the time of independent Ukraine. At the beginning of the 21st century, continuous meteor patrol was restored at the Odessa Astronomical Observatory, which was intensively conducted at the Observatory during Soviet times. It was based on the use of the television and telescopic method, which was used in the CIS for the first time. The advantages of using the television telescopic method in comparison with the photographic and radar methods for solving the fundamental problems of meteor astronomy are noted. The text gives valuable information on the features of continuous meteor patrols at the observation station Kryzhanovka and the work of the expeditionary automatic meteor patrol on Snake Island (Odessa region, Ukraine). The methods of conducting telescopic television observations and processing observational material developed by Odessa researchers are considered. The main directions of meteoric studies conducted in the Odessa Astronomical Observatory using television meteor patrol materials were determined. Studying the physics of meteoric phenomena, obtaining exact coordinates of individual meteor radiant, spectral observations of meteors, studying double and multiple meteors, studying the structure and density of meteoric dust particles, solving interaction problems meteor showers with the Earth’s atmosphere, statistics of meteor phenomena in the Earth’s atmosphere are the main directions of meteoric studies of Odessa Astronomical Observatory. The scientific potential of Yu. M. Gorbanev in the field of meteor astronomy of, the leader of the meteoric group, O. V. Holubaieva, the head of the meteor's television patrol at the Kryzhanovka observation station in 2003-2011, as well as participation in the meteor research S. H. Kimakovskyi, I. I. Kimakovskyi, S. V. Podlesniak, I. A. Stognieieva, L. A. Saresta, A. F. Prinzykov, V. A. Shestopalov, etc are noted. Conclusions are drawn about the importance of conducting meteoric research for the development of fundamental and applied science.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gorbanev, Yu. M., Holubaiev, A. V., Zhukov, V. V. et. al. (2006). Methods and statistics of TV observations of telescopic meteors. Sol. Syst. Res., 40(5), 412 - 426.

Gorbanev, Yu. M., & Ivanova, I. I. (2004). Modelirovanie krivyh bleska meteorov [Modeling the meteor light curves. Visnyk Astronomichnoo shkoly]. Vіsnik Astronomіchnoi shkoly – Herald of the Astronomical School, 1(1-2), 135-140 [in Russian].

Gorbanev, Y. M., Kimakovskaya, I. I., Kimakovskiy, S. R., Knyaz'kova, E. F., Holubaiev, A. V., Shestopalov, V. A., & et al. (2017). Atlas izobrazhenij meteorov po rezul'tatam televizionnogo patrulirovaniya 2003-2017 gg. [Atlas of meteor images based on the results of television patrols of 2003-2017]. NDІ "AO" – Research Institute "AO". Retrieved from http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10472 [in Russian].

Gorbanev, Yu.M., & Kimakovskij, S.R. (2004). Statisticheskoe modelirovanie meteornyh potokov [Statistical modeling of meteor showers]. Vіsnik Astronomіchnoi shkoly – Herald of the Astronomical School, 1(1-2), 141-149 [in Russian].

Gorbanev, Yu. M. (2013). Meteornye issledovaniya v Odesse [Meteor research in Odessa]. Proceedings from VKLMA'13: ІІ Vseukrainskaya konferenciya lyubitelej meteornoj astronomii – The Second All-Ukrainian conference of amateurs of meteor astronomy. Kiev. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=iD09xH9wVKI&list=PLhs5hFW42Xs9__Hrd4add1hpqFMoKPyb0&index=3 [in Russian].

Gorbanev, Yu. M., Mozgovaya, A. M., & Kimakovskaya, I. I. (2015). Predvaritel'nye rezul'taty spektral'nyh televizionnyh nablyudenij meteorov v Odesse 2014 goda [Preliminary results of spectral television observations of meteors in Odessa 2014]. Proceedings from AFKKU'15: Mizhnarodna konferentsiia v ramkakh IX Vseukrainskoho festyvaliu nauky, prysviachenoi 170 richnytsi Astronomichnoi observatorii Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 110 richnytsi profesora S. K. Vsekhsviatskoho, 100 richnytsi M.A. Yakovkina "Astronomiia ta fizyka kosmosu v Kyivskomu universyteti" - International conference in the framework of the Ninth All-Ukrainian Science Festival devoted to the 170th anniversary of the Astronomical Observatory of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, 110th anniversary of Professor S.K. Vsekhsviatskyi, 100th anniversary of M.A. Yakovkin «Astronomy and Space Physics at Kyiv University». (pp. 47-48). Kyiv [in Russian].

Gorbanev, Yu. M. (2008). Rezul'taty televizionnogo meteornogo patrulirovaniya v Odesse za 2003-2007 [Results of the TV Meteor Patrol in Odessa Obtained During 2003-2007]. Proceedings from OA'07: Mezhdunarodnaya konferenciya "Okolozemnaya astronomiya - 2007" – International Conference "Near-Earth astronomy - 2007". (pp. 243-247). Terskol Nal'chik: Izd. M.i V. Kotlyarovy [in Russian].

Gorbanev, Yu. M., Stogneeva, I. A., Shestopalov, V. A. et. al. (2017). The effect of major meteor streams on the total ozone in the earth's atmosphere. Odessa Astron. Publs., 30, 209-218. doi:10.18524/1810-4215.2017.30.114643.

Holubaiev, O. V. (2015). Metodika vychisleniya osnovnih kinematicheskih parametrov meteorov po nablyudeniyam na sverhdlinnyh bazah (~152 km) [The method of calculating the basic kinematic parameters of meteors from observations at super-long bases (~ 152 km)]. Proceedings from OA'15: IX Mezhdunarodnaya konferenciya "Okolozemnaya astronomiya" – The Ninth International Conference "Near-Earth astronomy". (p. 21). Terskol. Retrieved from http://www.terskol.com/conferences/abstracts.pdf [in Russian].

Holubaiev, O. V. (2017). Kinematychni ta fizychni kharakterystyky meteornykh til z radiantamy poblyzu Sontsia za danymy nazemnykh televiziinykh sposterezhen [Kinematics and physical characteristics of meteoric bodies with radiants near the Sun according to terrestrial television observations]. Candidate’s thesis. Kharkiv: KhNU im. V. N. Karazina [in Ukrainian].

Hrushytska, I. B. (2017). Vnesok odeskykh astronomiv u realizatsiiu prohramy doslidzhen Mizhnarodnoho heofizychnoho roku (1957-1958) [The contribution of Odessa astronomers to the implementation of the research program of the International Geophysical Year (1957-1958)]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu - Scientific works of the Historical Faculty of Zaporizhzhya National University, 47, 334-338 [in Ukrainian].

Kimakovska, I.I., Gorbanev, Yu.M., & Kimakovskyi, S.R. (2017). Podviini i kratni meteory po televiziinym sposterezhenniam teleskopichnykh meteoriv [Double and multiple meteors on television observation of telescopic meteors]. Proceedings from CAMMAC'17: Memorialna VII mizhnarodna konferentsiia z astronomii CAMMAC-2017 – The Seventh Memorial International Conference on Astronomy CAMMAC-2017. (pp. 130-131). Vinnytsia: FOP Pyshnyi O. A. [in Ukrainian].

Kimakovsky, S. R., Gorbanev, Yu. M., Knyazkova, E. F., Shestopalov, V. A., & Holubaiev A V. (2008). Metodika i programmnoe obespechenie dlya obrabotki nablyudenij meteornogo patrulirovaniya [The method and software for reduction of meteor patrol observations]. Proceedings from OA'07: Mezhdunarodnaya konferenciya "Okolozemnaya astronomiya - 2007" –International Conference "Near-Earth astronomy – 2007". (p. 247-251). Terskol Nal'chik: Izd. M. V. Kotlyarovy [in Russian].

Konovalova, N. A., Gorbanev, Yu. M., & Davruqov, N. H. (2018). The existence of groups of meteorite-producing fire-balls and meteorites in comet-like orbits. Odessa Astron. Publs., 31, 174-178. doi: 10.18524/1810-4215.2018.31.145083

Koval, I. M. (Eds.). (2015). Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I. I. Mechnykova. Istoriia ta suchasnist (1865-2015) [Odesa National University named after I. I. Mechnikov. History and Present (1865-2015)]. Odesa: Vydavnytstvo Odeskoho natsionalnoho universytetu named after I. I. Mechnykova [in Ukrainian].

Kozak, P. M. (2006). Fotometriia ta kinematyka meteoriv za televiziinymy sposterezhenniamy [Photometry and kinematics of meteors on television observations]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Nats. akad. nauk Ukrainy, Holov. astronom. observatoriia [in Ukrainian].

Kramer, E. N. (1996). Issledovanie malyh tel Solnechnoj sistemy [Study of small bodies of the solar system]. Stranicy istorii astronomii v Odesse – Pages of history of astronomy in Odessa, 3, 20-29 [in Russian].

Kramer, E. N. (1997). Meteornoe patrulirovanie v Odesse [Meteor patrol in Odessa]. Stranicy istorii astronomii v Odesse – Pages of history of astronomy in Odessa, 4, 26–33 [in Russian].

Ovezgel'diev, O. G., Kashcheev, B. L., & Nechitajlenko, V. A. (1986) Global'naya sistema meteornyh nablyudenij [Global meteor observing system]. Vestnik Akademii nauk SSSR – Herald of the Academy of Sciences of the USSR, 9, 83-88 [in Russian].

Smyntyna, V. A., Medinets, V. I., & Hadietov, Ye. I., et. al. (2008). Ostriv Zmiinyi. Abiotychni kharakterystyky [Snake Island. Abiotic characteristics Odesa: Astroprynt [in Ukrainian].

Sostav meteornoj gruppy [The composition of the meteor group]. (n.d.). astronomy.odessa.ua Retrieved from http://www.astronomy.odessa.ua/persone.htm [in Russian].


Abstract views: 583
PDF Downloads: 245
Published
2019-06-18
How to Cite
Hrushytska, I. (2019). Development of meteor astronomy at the Odessa University during the period of Ukraine’s independence. History of Science and Technology, 9(1(14), 77-88. https://doi.org/10.32703/2415-7422-2019-9-1(14)-77-88