To history of origin of railways on territory of Ukraine

  • V. M. Dymytriuk State Higher Educational Institution "Chernivtsi Transport College"
Keywords: Ukraine, railway transport, prominent railroaders, building of railways, lines of railways

Abstract

In the articles historical pre-conditions of forming of the railway system are represented on Ukrainian earths, history of her development is expounded in a period with 1864 to soviet times within the limits of the Russian empire and Austria-Hungary. The role of ways of report in history of civilization and their evolution are retrospectively shown, the process of origin of railways is investigated as a fundamentally new type of transport and their value in development of economy and mastering of riches of Ukrainian earths.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Джерела та література

1. Воронин М.М. Первые научные контакты русских, западноевропейских и американских ученых в области транспортной науки и техники (1800-1850 гг.) / М.М. Воронин // Труды ХІІІ Международного
конгресса по истории науки. Секция ХІ. История техники. – Москва, 1974. – С. 178-181.
2. Богатчук С.С. Залізничний транспорт України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Соціально-економічний аспект). – К., 2000. – 16 с. – (Автореф. дис. канд іст. наук).
3. Верховский С.В. Краткий исторический очерк начала и распространения дорог в России по 1887 г. включительно / С.В. Верховский. – Санкт-Петербург, 1892. – 404 с.
4. Szczepanowski S. Kolej Karola Ludwika i nasza politika Komunikacyina // Ekonomista Polski. – Lwow, 1890. – T.1. – S.141-147.
5. Георгиевский П.И. Финансовые отношения государства и частных железнодорожных обществ в России и в западноевропейских государствах / П.И. Георгиевский. – Санкт-Петербург, 1887. – С.178-185.
6. Гумилевский Лев. Инженеры / Л. Гумилевский. – Москва: Железнодор. изд-во, 1950. – 383 с.
7. Мокрій Ю.М. Історія залізниці у Підволочиську / Ю.М. Мокрій // Вільне життя. – 1994. – 17 жовт.
8. Москаленко П. Перші кроки: Екскурс в історію залізниць України / П. Москаленко // Магістраль. – 2003. – №73. – 3 жовтн. – С.10.
9. Paszkowski L. Statystyczno-еkonomiczna studia o drogach zelaznych. – Wieden, 1889. – T.1.

References

1. Voronin M.M. Pervye nauchnye kontakty russkih, zapadnoevropejskih i amerikanskih uchenyh v oblasti transportnoj nauki i tekhniki (1800-1850 gg.) / M.M. Voronin // Trudy HІІІ Mezhdunarodnogo
kongressa po istorii nauki. Sekciya HІ. Istoriya tekhniki. – Moskva, 1974. – S. 178-181.
2. Bogatchuk S.S. Zalіznichnij transport Ukraїni u drugіj polovinі HІH – na pochatku HKH st. (Socіal'no-ekonomіchnij aspekt). – K., 2000. – 16 s. – (Avtoref. dis. kand іst. nauk).
3. Verhovskij S.V. Kratkij istoricheskij ocherk nachala i rasprostraneniya dorog v Rossii po 1887 g. vklyuchitel'no / S.V. Verhovskij. – Sankt-Peterburg, 1892. – 404 s.
4. Szczepanowski S. Kolej Karola Ludwika i nasza politika Komunikacyina // Ekonomista Polski. – Lwow, 1890. – T.1. – S.141-147.
5. Georgievskij P.I. Finansovye otnosheniya gosudarstva i chastnyh zheleznodorozhnyh obshchestv v Rossii i v zapadnoevropejskih gosudarstvah / P.I. Georgievskij. – Sankt-Peterburg, 1887. – S.178-185.
6. Gumilevskij Lev. Inzhenery / L. Gumilevskij. – Moskva: ZHeleznodor. izd-vo, 1950. – 383 s.
7. Mokrii Yu.M. Istoriia zaliznytsi u Pidvolochysku / Yu.M. Mokrii // Vilne zhyttia. – 1994. – 17 zhovt.
8. Moskalenko P. Pershi kroky: Ekskurs v istoriiu zaliznyts Ukrainy / P. Moskalenko // Mahistral. – 2003. – №73. – 3 zhovtn. – S.10.
9. Paszkowski L. Statystyczno-ekonomiczna studia o drogach zelaznych. – Wieden, 1889. – T.1.

Abstract views: 157
PDF Downloads: 78
Published
2013-12-19
How to Cite
Dymytriuk, V. M. (2013). To history of origin of railways on territory of Ukraine. History of Science and Technology, 3(4), 49-54. Retrieved from https://www.hst-journal.com/index.php/hst/article/view/272
Section
History of technology