The collective farm experimental work of Dnipropetrovsk region (based on journal «In aid of houses-laboratories»)

  • S. D. Kovalenko National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Keywords: agriculture, collective farm experimental work, Dnipropetrovsk region, journal «In aid of houses-laboratories», farm, house-laboratory, experiments

Abstract

The article deals with the development of collective farm experimental work in Dnipropetrovsk region using monthly science-popular methodical journal «In aid of houses-laboratories»- printed organ of local importance, performed a number of functions for the proper development of collective farm experimental work and highlight the best results of the main pressing agricultural issues, that were in the responsibility of houses-laboratories. The attention is focused on the activity of journal during 1936-1937 years. Here is conducted the content analysis of publication numbers of journal and determined its range of problems.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Джерела та література

Орлик О. Журнальні видання 20-30-х років ХХ ст. як джерело дослідження видавничої справи в Україні [Електронний ресурс] / О. Орлик. С. 1-3. – Режим доступу :

http://www.ukrbook.net/DAD/publ/Orlyk_6_2009.pdf. – (дата звернення 05.10.2016 р.). – Назва з екрана.

Куприянов А. Пере- и недооценивая лысенковщину: народное науковедение и история науки [Електронний ресурс] / А. Куприянов. – Режим доступу : http://polit.ru/news/2008/09/18/kouprianovi/.– (дата звернення 05.10.2016 р.). – Назва з екрана.

Молоткіна В. К. Видавнича справа в радянській Україні в 20–30-ті роки ХХ ст. : автореф. дис. на здоб наук. ступеня д. іст. наук : 07.00.01 «Історія України» / В. К. Молоткіна ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2012. – 44 с.

Анікіна О. П. Періодичні видання як джерело з історії агрономії в Україні 20-30-х рр. XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичних наук : спец. 07.00.07 «Історія науки і техніки» / О. П. Анікіна. – К., 2004. – 20 с.

Сільськогосподарські періодичні видання в Україні. 1918–1940 : Журнали, «Бюлетені», «Вісті», «Наукові записки», «Збірники наукових праць», «Труди» : наук.-доп. ретросп. бібліор. покажч. / НААН, ДНСГБ ; уклад. : В. А. Вергунов, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – С. 14.

Вергунов В. А. Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 125-річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві) / В. А. Вергунов. – К., 2009. – 220 с. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії. Кн. 28).

Бюлетень на допомогу хатам-лабораторіям: методика і тематика польових дослідів для хат-лабораторій на весну 1936 року / Дніпропетровське обл. зем. управління, Укр. НДІ зернового господарства ім. В.В. Куйбишева. – 1936. – № 1/5, берез. – 34 с.

Що робить хата-лабораторія колгоспу «Шлях до комунізму» // Бюлетень на допомогу хатам-лабораторіям. – 1936. – № 1/5, березень. – С. 31.

Кожному колгоспові – зразкову хату-лабораторію (Промова тов. Хатаєвича на прийомі завідувачів хат-лабораторій 27 лютого 1936 року) // На допомогу хатам-лабораторіям. – 1936. – № 2. – С. 5–8.

Ривлін О. Б. , Гулий М.М. Над чим працюють хати-лабораторії Дніпропетровщини / О.Б. Ривлін, М. М. Гулий // На допомогу хатам-лабораторіям. – 1936. – № 2. – С. 28–30.

Про обладнання хат-лабораторій // На допомогу хатам-лабораторіям. – 1936. – № 2. – С. 30–31.

Посилити увагу до хат-лабораторій (з промови на обласній нараді голів та бригадирів передових колгоспів 4 травня 1936 року) // На допомогу хатам-лабораторіям. – 1936. – № 3, травень. – С. 3–4/

Хатаєвич М. М. Про кормову базу тваринництва : з прикінцевого слова на ІІІ Обласному з’їзді стахановців тваринництва // На допомогу хатам-лабораторіям. – 1936. – № 4–5, червень. – С. 40–42.

Пам’ятка голови колгоспу, бригадира, завдувача хати-лабораторії // На допомогу хатам-лабораторіям. – 1936. – № 6, липень. – С. 3–4; № 7, серпень. – С. 41; № 8–9, вересень. – С. 56–57; № 10, жовтень. – С. 55–56; № 11, листопад. – С. 50–51; № 12, грудень. – С. 56–57; 1937. – № 1, січень. – С. 51–52; № 3, березень. – С. 57–58; № 4, квітень. – С. 55.

Науково-дослідним інститутом зернового господарства восени цього року буде видано звіт про роботу хат-лабораторій Дніпропетровської об-ласті за 1935 – 36 рік [оголошення] // На допомогу хатам-лабораторіям. – 1936. – № 8–9, вересень. – С. 54.

Колесник І.Л. Використати всі резерви підвищення врожайності / І.Л. Колесник // На допомогу хатам-лабораторіям. – 1936. – № 8-9. – С. 50–54.

Рахович. Сівозміни та їх значення / Рахович // На допомогу хатам-лабораторіям. – 1936. – № 10. – С. 45–54.

Доброхліб І. Найшкідливіші бур’яни Дніпропетровщини та боротьба з ними / І. Доброхліб // На допомогу хатам-лабораторіям. – 1936. – № 11. – С. 37–48.

І. Угноєння та підживлення сільськогосподарських культур / І. // На допомогу хатам-лабораторіям. – 1936. – № 12. – С. 36–48.

REFERENCES

Orlyk, O. Zhurnalni vydannia 20-30-kh rokiv KhKh st. yak dzherelo doslidzhennia vydavnychoi spravy v Ukraini . http://www.ukrbook.net.05.10.2016 Web. 05.10.2016 Retrieved from: http://www.ukrbook.net/DAD/publ/Orlyk_6_2009.pdf.

Kupryianov , A. Perey nedootsenyvaia ly`senkovshchynu: narodnoe naukovedenye y ystoryia nauky. http://polit.ru. 05.10.2016 Web. 05.10.2016 Retrieved from: http://polit.ru/news/2008/09/18/kouprianovi/

Molotkina, V.K. (2012). Vydavnycha sprava v radianskii Ukraini v 20–30-ti roky KhKh st. : avtoref. dys. na zdob nauk. stupenia d. ist. nauk : 07.00.01 «Istoriia Ukrainy» . Pereiaslav-Khmelnytskyi: Pereiaslav-Khmelnytskyi.

Anikina , O.P. (2004). Periodychni vydannia yak dzherelo z istorii ahronomii v Ukraini 20-30-kh rr. XX st. : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. istorychnykh nauk : spets. 07.00.07 «Istoriia nauky i tekhniky» . Kyiv: Kyiv.

Silskohospodarski periodychni vydannia v Ukraini. 1918–1940. (2012). Zhurnaly, «Biuleteni», «Visti», «Naukovi zapysky», «Zbirnyky naukovykh prats», «Trudy» : nauk.-dop. retrosp. biblior. pokazhch. 14.

Verhunov, V.A. (2009). Poltavske doslidne pole: stanovlennia i rozvytok silskohospodarskoi doslidnoi spravy v Ukraini (do 125-richchia derzhavnoho doslidnytstva v ahronomii ta tvarynnytstvi). Kyiv: Kyiv.

Biuleten na dopomohu khatam-laboratoriiam: metodyka i tematyka polovykh doslidiv dlia khat-laboratorii na vesnu 1936 roku. (1936).

Shcho robyt khata-laboratoriia kolhospu «Shliakh do komunizmu». (1936). Biuleten na dopomohu khatam-laboratoriiam, 1/5, 31-31.

Kozhnomu kolhospovi – zrazkovu khatu-laboratoriiu (Promova tov. Khataievycha na pryiomi zaviduvachiv khat-laboratorii 27 liutoho 1936 roku). (1936). Na dopomohu khatam-laboratoriiam, 2, 5-8.

Ryvlin, O.B. (1936). Nad chym pratsiuiut khaty-laboratorii Dnipropetrovshchyny. Na dopomohu khatam-laboratoriiam, 2, 28-30.

Pro obladnannia khat-laboratorii. (1936). Na dopomohu khatam-laboratoriiam, 2, 30-31.

Posylyty uvahu do khat-laboratorii (z promovy na oblasnii naradi holiv ta bryhadyriv peredovykh kolhospiv 4 travnia 1936 roku). (1936). Na dopomohu khatam-laboratoriiam, 3, 3-4.

Khataievych , M.M. (1936). Pro kormovu bazu tvarynnytstva : z prykintsevoho slova na III Oblasnomu zizdi stakhanovtsiv tvarynnytstva . Na dopomohu khatam-laboratoriiam, 4-5, 40-42.

Pamiatka holovy kolhospu, bryhadyra, zavduvacha khaty-laboratorii // Na dopomohu khatam-laboratoriiam. (1936). – № 6, lypen. – S. 3–4; № 7, serpen. – S. 41; № 8–9, veresen. – S. 56–57; № 10, zhovten. – S. 55–56; № 11, lystopad. – S. 50–51; № 12, hruden. – S. 56–57; 1937. – № 1, sichen. – S. 51–52; № 3, berezen. – S. 57–58; № 4, kviten. – S. 55.

Naukovo-doslidnym instytutom zernovoho hospodarstva voseny tsoho roku bude vydano zvit pro robotu khat-laboratorii Dnipropetrovskoi ob-lasti za 1935 – 36 rik [oholoshennia]. (1936). Na dopomohu khatam-laboratoriiam, 8-9, 54.

Kolesnyk, I.L. (1936). Vykorystaty vsi rezervy pidvyshchennia vrozhainosti . Na dopomohu khatam-laboratoriiam, 8-9, 50-54.

Rakhovych . (1936). Sivozminy ta yikh znachennia . Na dopomohu khatam-laboratoriiam, 10, 45-54.

Dobrokhlib, I. (1936). Naishkidlyvishi buriany Dnipropetrovshchyny ta borotba z nymy . Na dopomohu khatam-laboratoriiam, 11, 37-48.

Uhnoiennia ta pidzhyvlennia silskohospodarskykh kultur. (1936). Na dopomohu khatam-laboratoriiam, 12, 36-48.


Abstract views: 216
PDF Downloads: 117
Published
2016-12-21
How to Cite
Kovalenko, S. D. (2016). The collective farm experimental work of Dnipropetrovsk region (based on journal «In aid of houses-laboratories»). History of Science and Technology, 6(9), 150-158. https://doi.org/10.32703/2415-7422-2016-6-9-150-158