Engineer-railroader V.A. Sokovich and magazine «Railway business»

  • R. O. Fesovets State Economy and Technology University of Transport
Keywords: magazine «Zheleznodorozhnoe Delo», higher school, science of exploitation on railroad, publication

Abstract

This article contains activity review of the first dean of the Exploitation Faculty of the Moscow Institute of Railroads V.А. Sokovich the author of scientific articles published in the industrial magazine «Zheleznodorozhnoe Delo» in the period from 1924 to 1931.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Джерела та література

Гибшман Е.А. Каких инженеров путей сообщения должна готовить высшая школа / Е.А. Гибшман // Железнодорожное дело. – 1924. – № 7. – С. 87–91.

Сокович В.А. К вопросу об интенсификации использования товарных вагонов / В.А. Сокович // Железнодорожное дело. – 1926.– № 1. – С. 8–12.

Сокович В.А. Влияние сборных поездов на число пропускаемых по участку поездов / В.А. Сокович // Железнодорожное дело. – 1927. – № 8. – С. 14.

Сокович В.А. Влияние сборных поездов на потребность в паровозах / В.А. Сокович // Железнодорожное дело. – 1927. – № 9. – С. 12–13.

Сокович В.А. К вопросу о влиянии продолжительности отдыха бригад в оборотном депо на коэффициент потребности паровозов на пару поездов / В.А. Сокович // Железнодорожное дело. – 1928. – № 3. – С. 7– 8.

Сокович В.А. Быстрота доставки грузов и увеличение скорости на предельном подъеме / В.А. Сокович // Железнодорожное дело. – 1928. – № 7. – С. 10–11.

Сокович В.А. К вопросу о принципах построения графика движения товарных поездов / В.А. Сокович // Железнодорожное дело. – 1928. – № 12. – С. 2–3.

Сокович В.А. Зависимость среднего суточного пробега товарного ва-гона рабочего парка от объективных условий / В.А. Сокович // Железнодо-рожное дело. – 1929. – № 8. – С. 6–9.

Постановление коллегии НКПС СССР «Перестройка сети журналов на железнодорожном транспорте» // Социалистический транспорт. – 1931. – № 11. – С. 3.

REFERENCES

Gibshman, E.A. (1924). Kakih inzhenerov putej soobshcheniyadolzhna gotovit' vysshaya shkola . Zheleznodorozhnoe delo, 7, 87-91.

Sokovich, V.A. (1926). . K voprosu ob intensifikacii ispol'zovaniya tovarnyh vagonov. Zheleznodorozhnoe delo, 1, 8-12.

Sokovich, V.A. (1927). Vliyanie sbornyh poezdov na chislo propuskaemyh po uchastku poezdov. Zheleznodorozhnoe delo, 8, 14-14.

Sokovich, V.A. (1927). Vliyanie sbornyh poezdov na potrebnost' v parovozah. Zheleznodorozhnoe delo, 9, 12-13.

Sokovich, V.A. (1928). K voprosu o vliyanii prodolzhitel'nosti otdyha brigad v oborotnom depo na koehfficient potrebnosti parovozov na paru poezdov. Zheleznodorozhnoe delo, 3, 7-8.

Sokovich, V.A. (1928). Bystrota dostavki gruzov i uvelichenie skorosti na predel'nom pod"eme . Zheleznodorozhnoe delo, 7, 10-11.

Sokovich, V.A. (1928). K voprosu o principah postroeniya grafika dvizheniya tovarnyh poezdov . Zheleznodorozhnoe delo, 12, 2-3.

Sokovich, V.A. (1929). Zavisimost' srednego sutochnogo probega tovarnogo vagona rabochego parka ot ob"ektivnyh uslovij .Zheleznodorozhnoe delo, 8, 6-9.

Postanovlenie kollegii NKPS SSSR «Perestrojka seti zhurnalov na zheleznodorozhnom transporte». (1931). Socialisticheskij transport, 11, 3-3.


Abstract views: 197
PDF Downloads: 121
Published
2016-12-21
How to Cite
Fesovets, R. O. (2016). Engineer-railroader V.A. Sokovich and magazine «Railway business». History of Science and Technology, 6(9), 72-78. https://doi.org/10.32703/2415-7422-2016-6-9-72-78
Section
History of technology