(1)
Pylypchuk, O.; Strelko, O.; Berdnychenko, Y. PREFACE. hst 2021, 11, 271-273.