(1)
Pylypchuk, O.; Strelko, O.; Berdnychenko, Y. PREFACE. hst 2020, 10, 160-162.